تنظیمات قالب انجام گردید

تنظیمات اولیه قالب انجام گردید.